مایکروسرویس

مایکروسرویس‌ روشی به منظور تقسیم‌ بندی کردن یک نرم‌افزار به بخش‌ها یا سرویس‌های کوچک، سبُک، مستقل از یکدیگر و قابل‌مدیریت است. به عبارت دیگر، مایکروسرویس یک معماری توسعه ی نرم‌افزار توزیع شده (Distributed) است.

جدیدترین مقالات

فهرست