الگوهای طراحی

23 الگوهای طراحی توسط گروه GoF (مخفف Gang of Four) جمع آوری شده و در قالب سه دسته ی زیر تقسیم شده اند:
Creational Patterns (الگوهای سازنده) که هدف کلی این الگوها، چگونگی ایجاد اشیاء و ارجاع به آنهاست.
Structural Patterns (الگوهای ساختاری) که هدف کلی این الگوها، ارتباط بین اشیاء و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر برای ایجاد اشیائی بزرگتر و پیچیده تر است.
Behavioral Patterns (الگوهای رفتاری) که هدف کلی این الگو ها، تعامل با اشیاء به منظور حل مسئله با استفاده از الگوریتم ها است.

جدیدترین مقالات

فهرست